Polityka prywatności UPC

UPC przykłada dużą wagę do ochrony Twojej prywatności. Pragniemy zapewnić, że traktujemy Twoje dane ze starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Z niniejszej Polityki dowiesz się w jaki sposób wykorzystujemy informacje o Tobie, będące danymi osobowymi w rozumieniu przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Znajdziesz tu także informacje o uprawnieniach, które przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez UPC.

Polityka właściwa jest dla wszystkich obecnych i byłych Abonentów UPC oraz jej spółek zależnych, a także wszystkich odwiedzających nasze strony internetowe oraz korzystających z naszych aplikacji mobilnych, którzy mogą, ale nie muszą być Abonentami UPC. Odpowiednio Polityka dotyczy także osób zainteresowanych usługami UPC.

Postanowienia warunków świadczenia poszczególnych usług mogą opisywać w sposób odrębny zasady przetwarzania Twoich danych. Wówczas takie szczegółowe warunki mogą mieć nadrzędny lub uzupełniający charakter względem niniejszej Polityki.

Nasze produkty i usługi mogą zawierać linki do stron internetowych innych podmiotów i oferowanych przez nie usług. Podmioty te mogą mieć własną politykę prywatności, z którą należy się zapoznać.

Wszelkie sformułowania pisane z wielkiej litery mają znaczenie nadane im w sekcji Słowniczek.

Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki oraz z naszymi ogólnymi warunkami umowy, a także z zasadami, które mogą obowiązywać w przypadku korzystania z naszych produktów i usług.

Polityka prywatności

Twoje dane osobowe i sposoby ich wykorzystywania

W tej sekcji Polityki znajdziesz informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie wykorzystywania oraz okresie przechowywania Twoich danych przez UPC. 

Dostarczanie produktów i świadczenie usług.

Świadczenie usług lub dostarczanie produktów przez UPC obejmuje następujące działania po stronie UPC: zarządzanie siecią, zapewnienie wsparcia technicznego, czynności administracyjne związane z zawarciem i realizacją umowy abonenckiej, w tym obsługi Abonentów, także za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, rozpatrywanie reklamacji, fakturowanie, pobieranie opłat, ewentualne dochodzenie wierzytelności, w tym dokonywanie oceny Twojej wiarygodności płatniczej, kontrolę jakości usług, prowadzenie Publicznie dostępnego spisu abonentów, oferowania Ci produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), prowadzenie konkursów związanych z promocją usług i produktów UPC.

 

1. Jakie dane przetwarzamy w związku ze świadczeniem naszych usług lub dostarczaniem produktów?

 • Dane kontaktowe;
 • Informacje o Twoim koncie abonenckim;
 • Dane telewizyjne;
 • Dane telefoniczne;
 • Dane internetowe;
 • Dane pozyskane w naszych salonach sprzedaży;
 • Dane pochodzące z naszych aplikacji;
 • Dane zebrane w związku z odwiedzaniem przez Ciebie naszych stron i aplikacji internetowych;
 • Dane dot. usługi Poczty Elektronicznej;
 • Dane głosowe - w przypadku korzystania przez Ciebie z funkcji sterowania głosowego.

2. Do jakich informacji mamy dostęp?

Twoja korespondencja oraz oglądane przez Ciebie treści są objęte tajemnicą telekomunikacyjną. Bez Twojej zgody nie uzyskujemy dostępu do oglądanych programów, treści rozmów telefonicznych lub wiadomości e-mail. Możemy przetwarzać dane transmisyjne, które oznaczają dane przetwarzane dla celów przekazywania komunikatów, w tym realizacji połączeń i dostarczania treści w sieciach telekomunikacyjnych lub naliczania opłat za usługi.

Na potrzeby funkcji „Polecane” przetwarzamy informacje dotyczące oglądanych przez Ciebie programów telewizyjnych, usług medialnych na żądanie (VOD), nagrywanych audycji oraz programów odtwarzanych w ramach Replay TV. Dostęp do Twoich Danych Telewizyjnych związanych z historią oglądanych programów uzależniony jest od wyrażenia przez Ciebie wyraźnej zgody w ramach aktywacji funkcji „Polecane”, z wyłączeniem informacji o treściach VOD, które są przetwarzane w celach rozliczenia udostępnionych treści. Nie wykorzystujemy natomiast w ramach funkcji „Polecane” informacji o oglądanych przez Ciebie treściach VOD, przeznaczonych wyłącznie dla dorosłych.

 

3. Szczegółowe informacje dotyczące aktywacji funkcji „Polecane” dostępnej na niektórych dekoderach oraz w aplikacji Horizon GO.

W celach rozliczeniowych przetwarzamy informacje o zamówionych przez Ciebie treściach VOD, a jeśli zdecydujesz się na aktywowanie funkcji „Polecane”, w celu dopasowania propozycji treści do Twoich potrzeb, także pozostałe Dane telewizyjne pozyskane w związku z korzystaniem przez Ciebie z dekoderów Horizon, UPC TV 4K BOX oraz aplikacji Horizon GO, w tym informacje na temat:

 • oglądanych programów, filmów i seriali, treści VOD, nagranych
  audycji i zamówionych usług, a także nagrań odtwarzanych w ramach Replay TV,
 • pozycji dodanych do listy Ulubionych kanałów czy programów,
 • dekodera oraz korzystania z jego funcji, w tym treści VOD przeglądanych w menu, EPG (Program TV), aplikacji, przypomnień, wyszukiwania.

Dane telewizyjne pozyskane na potrzeby funkcji „Polecane”  przetwarzane będą  w zagregowanej formie także w innych celach, tj.: 

 • analiz statystycznych oraz badania zapotrzebowanie na
  dostarczanie nowych treści lub zmiany oferty programowej,
 • tworzenia raportów na użytek wewnętrzny i zewnętrzny (np. agencje mediowe, dostawcy treści),
 • rozwoju  interfejsu użytkownika, nawigacji oraz funkcji wyszukiwania.  

Dane telewizyjne nie są udostępniane podmiotom trzecim w postaci, która umożliwiałaby im zidentyfikowanie poszczególnych Abonentów.

 

W ramach funkcji „Polecane” nie wykorzystujemy informacji o oglądanych przez Ciebie treściach VOD przeznaczonych wyłącznie dla dorosłych.

 

Możesz aktywować funkcję „Polecane” podczas pierwszego uruchomienia dekodera lub, w przypadku korzystania z aplikacji Horizon GO, podczas pierwszego logowania. Dezaktywacja tej funkcji następuje wyłącznie za pośrednictwem menu ustawień
dekodera. Wyłączenie funkcji „Polecane” spowoduje usunięcie albo
zanonimizowanie Twoich Danych telewizyjnych pozyskanych na potrzeby korzystania z niej. W takim przypadku nie będziesz informowany o interesujących i dedykowanych dla Ciebie treściach.

 

3a. Szczegółowe informacje dotyczące funkcji sterowania głosowego.

Jeśli zdecydujesz się na korzystanie z funkcji sterowania głosowego dekoderem, będziemy przetwarzać Twoje Dane głosowe.

 

Pozyskane od Ciebie Dane głosowe nie zostaną jednak przypisane do Twojego konta abonenckiego. Tym samym na ich podstawie nie będziemy w stanie Cię zidentyfikować.  

 

4. Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas ich dłuższego przechowywania. Okresy przechowywania mogą jednak
różnić się w zależności od celu przetwarzania. Przykładowo:

 • Twoje Dane telewizyjne na potrzeby funkcji „Polecane” przetwarzamy do 90 dni po obejrzeniu danej pozycji;
 • W celu ustalenia należności za usługi telefoniczne lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, przechowujemy Twoje Dane telefoniczne przez 12 miesięcy licząc od ostatniego dnia okresu rozliczeniowego, w którym nastąpiło połączenie, a w przypadku wniesienia reklamacji przez okres niezbędny do rozstrzygnięcia ewentualnego sporu;
 • Dane zebrane w związku z odwiedzaniem przez Ciebie naszych stron i korzystaniem z aplikacji internetowych UPC przetwarzamy do 12 miesięcy po ich pozyskaniu;
 • Okres przechowywania Twoich danych w celach rozliczeniowych wynosi 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany ze świadczoną usługą. Wiąże się to z upływem okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Po upływie okresów przechowywania Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

 

5. Czy udostępniamy Twoje dane?

Na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych możemy przekazywać Twoje dane podmiotom, także tym spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w tym podmiotom, których siedziby mieszczą się w państwach, wobec których Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej zapewnianie odpowiedniego stopnia ochrony. Zawsze wymagamy od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystywania ich jedynie do zapewnienia nam danej usługi lub produktu. Od podmiotów spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którym przekazujemy Twoje dane, wymagamy
zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń, w tym, przy zawieraniu z nimi umów o powierzenie przetwarzania osobowych, korzystamy ze standardowych klauzul ochrony danych zatwierdzonych przez Komisję Europejską (Art. 46 ust. 2 lit. c) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych). Przekazujemy Twoje dane następującym kategoriom podmiotów: 

 • Spółkom z grupy Liberty Global; możemy przekazywać Twoje dane spółkom dominującym, spółkom zależnym i innym spółkom znajdującym się pod wspólną kontrolą Liberty Global; w takim przypadku będziemy wymagali od takich spółek powiązanych przestrzegania postanowień niniejszej Polityki.
 • Podmiotom trzecim; w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy udostępniać Twoje dane zaufanym podmiotom trzecim w celach związanych ze świadczeniem naszych usług np. biurom rachunkowym, dostawcom usług IT, agentom, agencjom marketingowym, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, drukarniom, instytucjom płatniczym, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, z którymi UPC zawarła umowy o współpracy i udostępnianiu sieci. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy także udostępniać Twoje dane biurom informacji gospodarczej oraz instytucjom zajmującym się dochodzeniem należności, w tym przedsiębiorcom zajmującym się windykacją i obrotem wierzytelnościami oraz ich pełnomocnikom.

6. Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych:

 • zawarcie i wykonanie umowy abonenckiej: np. Twoje Dane kontaktowe, których podanie przez Ciebie jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy abonenckiej; Dane telefoniczne, Dane internetowe oraz Dane telewizyjne przetwarzane w celu realizacji połączeń i dostarczania treści w sieciach telekomunikacyjnych lub naliczania opłat za usługi; Twoje Dane telewizyjne wykorzystywane na potrzeby funkcji "Polecane” (w przypadku aktywowania przez Ciebie tej funkcji);
 • wyrażona zgoda: Twoje Dane kontaktowe przetwarzane w celu oceny Twojej wiarygodności płatniczej, prowadzenia Publicznego spisu abonentów, przesyłania komunikacji marketingowej na adres e-mail lub kontaktów telefonicznych w celach marketingowych;
 • wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na UPC: np. Twoje Dane telewizyjne, Dane internetowe lub Dane telefoniczne przetwarzane w celu dostarczenia Abonentom wykazu świadczonych usług, rozpatrywania reklamacji;
 • prawnie uzasadnione interesy UPC: np. Informacje o Twoim koncie abonenckim oraz Dane kontaktowe przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego UPC, naliczania opłat lub Dane internetowe oraz Dane telefoniczne przetwarzane w celu wykrywania i zapobiegania nadużyciom w sieci telekomunikacyjnej,  w przypadku konieczności prowadzenia przez UPC windykacji, Twój numer telefonu będzie przez nas przetwarzany także po wygaśnięciu umowy.

Do tworzenia Twojego profilu klienta

Twój profil klienta tworzymy w celu poprawy jakości świadczenia usług, jak najlepszego dopasowania obsługi oraz ofert marketingowych do Twoich indywidualnych potrzeb. Umożliwia nam to sprawne zdiagnozowanie ewentualnych przyczyn usterek i awarii oraz oferowanie Ci produktów i usług dostosowanych do Twoich potrzeb, czyli profilowanie.

 

1. W jaki sposób tworzymy Twój profil klienta?
Analizujemy Informacje o Twoim koncie abonenckim pod kątem usług, z których korzystasz oraz wszelkie otrzymane od Ciebie opinie zwrotne, w tym także opinie wyrażone za pośrednictwem ankiet. Dzięki temu mamy okazję dowiedzieć się, w jaki sposób możemy poprawić Twoją satysfakcję z naszych usług. Podczas odwiedzania naszych stron internetowych wykorzystujemy pliki cookie oraz zbliżone technologie gromadzenia danych o aktywnościach użytkowników.

Jeśli logowałeś się do Mojego UPC, możemy przetwarzać dane o Twoich aktywnościach na naszych stronach www powiązanych z Informacjami o Twoim koncie abonenckim. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce cookies.

 

2. Twój profil klienta tworzymy w oparciu o następujące kategorie danych:

 • Dane kontaktowe;
 • Informacje o Twoim koncie abonenckim;
 • Dane telewizyjne;
 • Dane telefoniczne;
 • Dane internetowe;
 • Dane zebrane podczas odwiedzania naszych stron internetowych oraz aplikacji mobilnych;
 • Dane zebrane w naszych salonach sprzedaży.

Jeśli nie życzysz sobie, abyśmy tworzyli Twój profil klienta w celu marketingu bezpośredniego możesz zgłosić nam swój sprzeciw. W każdym czasie możesz również zdecydować, czy chcesz otrzymywać od nas komunikację marketingową, wyrażając lub cofając swoją zgodę. Szczegółowe informacje jak wnieść sprzeciw i zarządzać zgodami, znajdziesz w sekcji Masz kontrolę nad swoimi danymi. Jednocześnie informujemy, że w związku z zawarciem i realizacją umowy abonenckiej, UPC nie stosuje mechanizmów, w tym profilowania, polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (np. w oparciu o modele scoringowe, analizy statystyczne, metody oceny ryzyka).

 

3. Jak długo przechowujemy Twoje dane?
Jeśli nie otrzymamy od Ciebie odmiennych dyspozycji, usuwamy Twój profil klienta po wygaśnięciu umowy abonenckiej.

 

4. Czy udostępniamy Twoje dane?
Twój profil klienta możemy udostępniać wyłącznie Spółkom z grupy Liberty Global. Nie sprzedajemy Twoich danych żadnym podmiotom trzecim.

 

5. Podstawa prawna przetwarzania ww. danych osobowych:
Prawnie uzasadnione interesy UPC.

Dla celów analitycznych

Łączymy Twoje dane z informacjami o innych abonentach na potrzeby sporządzania analiz i raportów, dzięki którym możemy optymalizować nasze usługi. Takie informacje pozwalają nam na przykład na lepsze dopasowanie oferowanych usług do potrzeb abonentów, planowanie przepustowości naszej sieci, podejmowanie decyzji dotyczących rozwoju naszej oferty programowej oraz stałe usprawnianie procesów obsługowych.

 

1. Jakie dane wykorzystujemy do sporządzania raportów zbiorczych?
Dane o Twoim koncie abonenckim, Dane telewizyjne, Dane internetowe, Dane telefoniczne, Dane pochodzące z naszych stron internetowych.

 

2. Jak długo przechowujemy Twoje dane?
Dla celów statystycznych Twoje dane przetwarzamy przez okres obowiązywania umowy abonenckiej.

 

3. Do jakich danych mamy dostęp?
Przetwarzany Twoje dane, które pozyskaliśmy w ramach świadczenia usług. Na przykład, jeśli wyraziłeś zgodę na wykorzystywanie przez nas Danych telewizyjnych na potrzeby funkcji „Polecane”, możemy również analizować takie dane w celach statystycznych. Jednakże, jeśli zdecydujesz, że nie chcesz korzystać z funkcji Polecane, nie będziemy wykorzystywać Twoich danych, chyba że zostaną one zanonimizowane.

 

4. Czy udostępniamy Twoje dane?
Możemy udostępniać dane statystyczne podmiotom trzecim, ale każdorazowo w formie zagregowanej, a więc bez możliwości identyfikacji Twoich danych.

 

5. Podstawa prawna przetwarzania ww. danych osobowych:
Prawnie uzasadnione interesy UPC.
 

W celu realizacji naszych obowiązków ustawowych.

Możemy być prawnie zobowiązani do udostępnienia Twoich danych osobowych, w tym danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną, na żądanie uprawnionych służb i organów, a także sądom i prokuratorowi. Dane te mogą zostać udostępnione bez Twojej wiedzy oraz zgody, na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W takich przypadkach UPC zawsze weryfikuje legalność żądania służb i organów dotyczących udostępnienia Twoich danych.

 

1. Jakie dane musimy przechowywać?
Zgodnie z przepisami ustawy Prawo telekomunikacyjne jesteśmy zobowiązani zatrzymywać i przechowywać Twoje Dane telefoniczne, Dane internetowe i Dane dotyczące korzystania z poczty elektronicznej niezbędne do:

ustalenia zakończenia sieci, telekomunikacyjnego urządzenia końcowego, użytkownika końcowego:

 • inicjującego połączenie,
 • do którego kierowane jest połączenie;

określenia:

 • daty i godziny połączenia oraz czasu jego trwania,
 • rodzaju połączenia,
 • lokalizacji telekomunikacyjnego urządzenia końcowego.

2. Jak długo przechowujemy Twoje dane?

12 miesięcy, licząc od dnia połączenia lub nieudanej próby połączenia.

 

3. Podstawa prawna przetwarzania ww. danych osobowych:

Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na UPC.

 

Masz kontrolę nad swoimi danymi

Dowiedz się więcej

Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne przysługuje Ci:

1. prawo do wyrażenia oraz cofnięcia zgód na:

 • przetwarzanie Twoich Danych kontaktowych, tj. adresu e-mail, numeru telefonu w celu otrzymywania komunikacji marketingowej drogą elektroniczną na adres e-mail, numer sms, w drodze połączenia telefonicznego lub za pośrednictwem automatycznych systemów wywołujących;   
 • przetwarzanie Twoich Danych kontaktowych. tj. adresu e-mail w celu przesyłania przez UPC rachunków w formie elektronicznej;
 • przetwarzanie Twoich Danych kontaktowych tj. adresu e-mail lub numeru telefonu w celu przesyłania zawiadomień lub potwierdzeń dotyczących zmiany warunków Umowy Abonenckiej w formie elektronicznej;
 • włączenie Twoich Danych kontaktowych do Publicznych spisów abonentów;

Możesz wyrazić albo cofnąć zgodę w naszym salonie sprzedaży, za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej, dzwoniąc na naszą infolinię lub za pośrednictwem Mojego UPC;

 

W zakresie przetwarzania Danych telewizyjnych na potrzeby funkcji "Polecane" możesz wyrazić albo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych za pomocą ustawień dekoderów Horizon, UPC TV 4K BOX lub odpowiednio ustawień aplikacji Horizon GO.

 

2. prawo do wniesienia:              

 • sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich Danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym tworzenia Twojego profilu klienta;
 • sprzeciwu wobec profilowania, tj. tworzenia Twojego profilu klienta na potrzeby marketingu bezpośredniego (wówczas nie będziemy mogli wykorzystywać Twoich Danych na potrzeby budowy Twojego profilu klienta na potrzeby marketingu bezpośredniego, ale będziemy mogli przesyłać Ci oferty marketingowe);
 • uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionych interesów UPC, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją;

3. prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii Danych podlegających przetwarzaniu, także w formie elektronicznej;

 

4. prawo do sprostowania (poprawienia) Twoich danych osobowych, jeśli Twoje Dane znajdujące się w naszym posiadaniu są niedokładne lub niekompletne;

 

5. prawo do usunięcia Twoich danych, jeśli Twoje Dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a UPC nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie Twojej zgody albo realizacji obowiązku prawnego;

 

6. prawo do przenoszenia danych udostępnionych nam przez Ciebie w formacie do odczytu maszynowego, np. gdybyś chciał udostępnić je innemu dostawcy usług;

 

7. prawo ograniczenia przetwarzania Twoich danych w następujących przypadkach (przy składaniu wniosku należy wskazać jeden z poniższych przypadków):

 • jeśli masz zastrzeżenia co do prawidłowości Twoich danych;
 • jeśli uważasz, że nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych, ale jednocześnie nie chcesz, abyśmy je usunęli;
 • jeśli takie dane osobowe nie są już nam potrzebne, natomiast Ty potrzebujesz ich w związku z dochodzeniem roszczeń;
 • jeśli wyraziłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, a naszym obowiązkiem jest sprawdzenie, czy powinniśmy je dalej przetwarzać.

Ze swoich uprawnień możesz skorzystać poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji w naszym salonie sprzedaży, za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej lub dzwoniąc na naszą infolinię.

 

UPC w terminie miesiąca od otrzymania dyspozycji udzieli Ci informacji o działaniach podjętych w związku z Twoim żądaniem. W razie potrzeby termin realizacji Twojego żądania może zostać przedłużony o kolejne dwa
miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę zgłoszonych żądań.

 

W celu realizacji Twojego żądania, jesteśmy uprawnieni do weryfikacji Twojej tożsamości, aby Twoje dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby.

 

Jeżeli Twoje żądanie okazałoby się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, UPC może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację wniosku albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

 

Przydatne dane kontaktowe

Dowiedz się więcej

Administrator danych osobowych. 
administratorem Twoich danych osobowych jest UPC Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-877), przy al. "Solidarności" 171, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000273136, NIP 526-24-61-791, kapitał zakładowy w wysokości 709 959 500 zł,

Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
możesz skierować dowolne pytania, uwagi lub wnioski dotyczące Twoich danych osobowych do naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@upc.pl

W celu realizacji Twoich uprawnień, wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wnoszenia sprzeciwów, udaj się do salonu sprzedaży lub skorzystaj z poniższych możliwości kontaktu: adres e-mail: iod@upc.pl

poczta tradycyjna: Biuro Obsługi Klientów Murckowska 14c, 40-265 Katowice, numer telefonu: 813 813 813 (opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora) 

Organ nadzoru ochrony danych osobowych.

 

Jeśli nie jesteś zadowolony z udzielonej przez nas odpowiedzi, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

 

Słowniczek

Dowiedz się więcej

1. Abonent UPC: 
osoba fizyczna będąca stroną umowy o świadczenie usług zawartej z UPC albo jej spółkami zależnymi.

2. Dane kontaktowe:

np. Twoje imię i nazwisko, nazwa, numer PESEL, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość lub paszportu, NIP, adres korespondencyjny, adres miejsca świadczenia usług, adres e-mail, data urodzenia.

3. Informacje o Twoim koncie abonenckim:
informacje gromadzone i przetwarzane w trakcie trwania umowy abonenckiej, obejmujące w szczególności numer identyfikacyjny Abonenta, sposób płatności, numer rachunku bankowego, numer karty kredytowej, informacje o świadczonych usługach, segment klienta, produkty i usługi zakupione za pośrednictwem któregokolwiek z naszych kanałów sprzedażowych, a także szczegóły transakcji, informacje o Twojej wiarygodności płatniczej (uzyskane w biurze informacji gospodarczej);
do kategorii tej należą również dane dotyczące obsługi klienta: zgłoszenia o udzielenie wsparcia technicznego i dane wymagane do rozwiązania problemów będących ich przedmiotem; godzina i czas trwania rozmowy - zgłoszenia telefonicznego oraz zastosowane
rozwiązanie; możemy również nagrywać Twoje połączenia telefoniczne z biurem obsługi oraz rejestrować zapisy rozmów w ramach chatu lub na profilu UPC na portalu Facebook.

 

4. Dane telefoniczne:
dane przetwarzane na potrzeby świadczenia usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, w tym dane o numerach użytkowników wywoływanego i wywołującego, imiona i nazwiska jeśli je udostępnili, rodzaj i czas połączenia, data i godzina połączenia lub nieudanego połączenia, dane lokalizacyjne urządzenia inicjującego oraz do którego wykonywane jest połączenie, dane techniczne o urządzeniach (numery MSISDN, numery IMSI, numery IMEI lub ESN), daty i godziny pierwszego zalogowania mobilnych urządzeń końcowych do ruchomej
publicznej sieci telefonicznej, ilość wykonanych połączeń, dane o ilości wysyłanych i pobieranych danych.

5. Dane internetowe:
imię i nazwisko albo nazwa oraz adres Abonenta, dane transmisyjne niezbędne do świadczenia usługi, w tym adres IP/MAC, data i czas korzystania z adresu IP, informacje o pakiecie internetowym, dane o ilości wysyłanych i pobieranych danych numer wykorzystanego portu sieciowego; w zakresie usługi Wi-Free informacje o loginie zalogowanego użytkownika i czasie trwania sesji.

6. Dane telewizyjne:

czas i długość oglądania programów telewizyjnych lub Video na Żądanie (VoD), ilość odtworzeń programów VOD,  informacja o korzystaniu z funkcji dekodera (np. pozycje przeglądane VOD w menu dekodera, korzystanie z funkcji Replay TV), jakość połączenia, model i numer serwisowy dekodera, używana wersja oprogramowania, identyfikator inteligentnej karty (smartcard) oraz zawartość pakietu usług.

7. Funkcja Polecane:
funkcja dostępna na dekoderze Horizon, UPC TV 4K BOX i w aplikacji Horizon GO; na potrzeby realizacji funkcji "Polecane", w przypadku, gdy aktywujesz, przetwarzane są Twoje Dane Telewizyjne, w szczególności o ulubionych audycjach, najczęściej oglądanych kanałach telewizyjnych, najczęściej używanych aplikacjach.

 

8. Dane głosowe:

nagrania głosu oraz powiązane z nagraniami transkrypcje oraz logi. Głos utrwalony na nagraniach stanowi daną biometryczną, jednak z uwagi na brak możliwości wykorzystania głosu go w celu jednoznacznej identyfikacji użytkownika, nie stanowi on szczególnej kategorii danych osobowych.


9. Dane dotyczące korzystania z poczty elektronicznej:

dane transmisyjne niezbędne do świadczenia usługi poczty elektronicznej, w tym informacje o adresach e-mail nadawcy i odbiorcy, adres IP podmiotu inicjującego oraz data i godzina przesłania i odbioru komunikatu, sposoby połączenia internetowego.

10. Dane pochodzące z naszych aplikacji:

rejestrujemy, czy i jak często korzystasz z naszych aplikacji.

11. Dane pozyskane w naszych salonach sprzedaży:
informacje związane z zakupem danego produktu lub usługi w naszych punktach sprzedaży.

12. Polityka:
niniejsza polityka prywatności.

13. UPC:
UPC Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-877), przy al. "Solidarności" 171, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000273136, NIP 526-24-61-791, kapitał zakładowy w wysokości 709 959 500 zł.

14. Publiczny spis abonentów:

twoje imię i nazwisko, miejscowość, ulica i numer telefonu zostaną przez nas opublikowane w przypadku, gdy wyraziłeś zgodę na włączenie Twoich danych do publicznych spisów abonentów.

15. Dane zebrane podczas odwiedzania stron internetowych UPC:
odwiedzane miejsca oraz aktywność użytkowników w witrynach internetowych zarządzanych przez UPC, w tym godzina i czas trwania sesji, atrybuty kampanii marketingowych, adres URL strony, na której znajdowało się łącze, które odesłało użytkownika do witryny internetowej w domenie UPC; szczegóły transakcji oraz informacje techniczne o urządzeniu (adres IP/MAC, system operacyjny i typ przeglądarki, prędkość połączenia internetowego oraz ustawienia wyświetlania); informacje o lokalizacji urządzenia
przenośnego lub przeglądarki internetowej użytkownika; informacje przekazywane przez użytkownika w witrynie internetowej, aplikacji lub podczas interakcji ze stronami serwisu społecznościowego zarządzanymi przez UPC, takie jak informacje podawane w formularzach rejestracyjnych.

 

16. Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych:
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

 

Aktualizacje naszej polityki

Dowiedz się więcej

Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r. Ze zmianami obowiązującymi od dnia 7 lipca 2020 r. Poprzednią wersję Polityki znajdziesz na upc.pl. W związku z potrzebami, jakie mogę wyniknąć z rozwoju oferowanych przez nas usług albo zmian regulacyjnych, uprawnieni jesteśmy do zmiany Polityki.

Nowa wersja Polityki publikowana będzie na naszej stronie internetowej. Dodatkowo poinformujemy Cię o wszelkich zmianach, które mogą mieć wpływ na korzystanie z usług.

 

Inspektor Ochrony Danych

Dowiedz się więcej

Paweł Fiuty

iod@upc.pl

UPC Polska sp. z o.o.

Al. "Solidarności" 171

00-877 Warszawa

 

Inspektor udziela odpowiedzi na skierowane do niego uwagi, wnioski oraz pytania (w szczególności, choć nie wyłącznie, dotyczące celów, podstaw prawnych i okresów przetwarzania danych osobowych).

 
 
 

Polityka Cookies

Pliki cookie na stronach UPC Polska

Pliki cookie, potocznie zwane ciasteczkami, są tworzone przez odwiedzany serwis internetowy, a następnie zapisywane w przeglądarce internetowej.

Czy cookies są bezpieczne? Zdecydowanie tak, gdyż jest to zwykły plik tekstowy, taki jaki można przygotować przy pomocy Notatnika. Czy taki plik może zawierać wirusy, konie trojańskie lub oprogramowanie szpiegujące? Zdecydowanie nie.

Do czego służą pliki cookie?

Dowiedz się więcej

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies, m. in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną ofertę, zapamiętać Twoją nazwę użytkownika oraz zbierać dane dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników.

Na potrzeby dopasowania oferty oraz optymalizacji dostępu do usług dostępnych na naszych stronach internetowych, UPC może wykorzystywać dane dotyczące ruchu na stronie użytkowników w powiązaniu z numerem identyfikacyjnym Abonentów, którzy zalogowali się do konta w serwisie abonenckim.

 • przeglądarka “wie”, kto logował się do konta pocztowego i podpowiada nazwę użytkownika podczas kolejnej wizyty,
 • serwis bankowy pozwala na przechodzenie do jego kolejnych stron bez konieczności ciągłego logowania się,
 • aplikacje internetowe “pamiętają” wybory dokonane przez użytkownika i wyświetlają odpowiednie opcje lub ulubione schematy kolorystyczne (skórki),
 • twórcy stron mogą sprawdzać, jaką popularnością cieszy się ich serwis, ile osób go odwiedza, które strony przyciągają największą uwagę, a które sprawiają użytkownikom najwięcej kłopotów (w specjalistycznym żargonie nazywamy to monitorowaniem ruchu na stronie lub śledzeniem tzw. trafficu),
 • serwisy o różnych adresach internetowych, ale należące do tej samej firmy rozpoznają użytkowników, którzy byli w jednym serwisie i przeszli do innego, dzięki czemu mogą dopasować wyświetlane treści lub swoje zachowanie do wyborów dokonanych przez użytkownika w serwisie, z którego przychodzi.
   

Gorąco zachęcamy do używania plików cookie podczas korzystania ze stron internetowych UPC Polska. Dzięki nim Ty, drogi Użytkowniku, masz dostęp do wszystkich nowoczesnych rozwiązań, których używamy. Nie ukrywamy też, że obecność plików cookie przynosi korzyść również nam. To dzięki nim wiemy m.in. to, czy strona działa poprawnie i użytkownicy nie mają problemów z jej wyświetlaniem. Pliki cookie zbierane przez naszą stroną udostępniamy wybranym partnerom UPC np. firmom badawczym, sieciom reklamowym, którzy mogą udostępniać je podmiotom trzecim. Dzięki temu komunikaty, które otrzymujesz surfując w sieci są lepiej dopasowane do Twoich preferencji.

Jednocześnie chcielibyśmy zaznaczyć, że szanujemy Twoje prawo do dokonywania świadomych wyborów i dajemy Ci możliwość zdecydowania o tym, czy chcesz korzystać z plików cookie. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookie sprawi, że nie tylko serwisy UPC Polska, ale każda inna strona internetowa zostanie pozbawiona możliwości ich przekazywania.

 

Jak wyłączyć pliki cookies w Twojej przeglądarce?

 

Internet Explorer

 1. Kliknij przycisk Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Opcje internetowe.
 2. Kliknij kartę Prywatność, a następnie w obszarze Ustawienia przesuń suwak do najwyższego położenia, aby zablokować wszystkie pliki cookie, lub do najniższego położenia, aby zezwolić na wszystkie pliki cookie, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Zablokowanie plików cookie może uniemożliwić poprawne wyświetlanie niektórych stron sieci Web.

Firefox

 1. Na górze okna Firefoksa naciśnij przycisk Firefox (w systemie Windows XP kliknij menu Narzędzia) i wybierz Opcje
 2. Wybierz panel Prywatność
 3. Z menu rozwijanego elementu Program Firefox : wybierz opcję będzie używał ustawień historii użytkownika
 4. Odznacz opcję Akceptuj ciasteczka aby wyłączyć obsługę ciasteczek, lub zaznacz, aby ponownie ją włączyć

Chrome

 1. Kliknij menu Chrome na pasku narzędzi przeglądarki.
 2. Wybierz Ustawienia .
 3. W sekcji "Prywatność" kliknij przycisk Ustawienia treści
 4. W sekcji "Pliki cookie" możesz zmienić następujące ustawienia plików
  • Usuwanie plików cookie
  • Domyślne blokowanie plików cookie
   • Blokowanie wszystkich plików cookie
   • Blokowanie tylko plików cookie innych firm
  • Domyśle zezwalanie na pliki cookie

Opera

 1. Na górze okna przeglądarki Opera naciśnij przycisk Opera i wybierz Ustawienia, a następnie Preferencje. Ten sam efekt możesz uzyskać naciskając kombinację klawiszy CTRL+F12
 2. Wybierz zakładkę Zaawansowane
 3. Wybierz z lewej strony pozycję Ciasteczka
 4. Zaznacz odpowiednią opcję, w zależności of preferencji:
  • Akceptuj ciasteczka
  • Akceptuj ciasteczka tylko dla witryny, którą odwiedzam
  • Nigdy nie akceptuj ciasteczek
 

Inspektor Ochrony Danych

Dowiedz się więcej

Paweł Fiuty

iod@upc.pl

UPC Polska sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 27

00-867 Warszawa

 

Inspektor udziela odpowiedzi na skierowane do niego uwagi, wnioski oraz pytania (w szczególności, choć nie wyłącznie, dotyczące celów, podstaw prawnych i okresów przetwarzania danych osobowych).