Dokumenty i Pliki instalacyjne

Tutaj znajdziesz wszystkie obowiązujące dokumenty UPC, formularze, wzory ich wypełnienia oraz pliki instalacyjne.

Do przeglądania plików niezbędny jest program Adobe Reader (do pobrania za darmo, ze strony producenta).

Ważne komunikaty:

 

Zmiana Polityki Prywatności UPC

Czytaj dalej >

Szanowni Klienci,

 

informujemy, że wraz z udostępnieniem nowego dekodera (UPC TV 4K BOX) zmianie ulegnie Polityka Prywatności UPC. W Polityce zaktualizowaliśmy informacje na temat funkcji „Polecane”, dodaliśmy postanowienia dotyczące funkcji sterowania głosowego, a także doprecyzowaliśmy opis środków i wymogów stosowanych przez nas przy przekazywaniu danych podmiotom trzecim. Przy okazji dokonywania zmian do Polityki wprowadziliśmy również zmiany o charakterze redakcyjnym, tak, aby Polityka była jeszcze bardziej przejrzysta i czytelna.

 

Nowa Polityka Prywatności UPC wchodzi w życie w dn. 07.07.2020 r. i jest dostępna tutaj. Sprawdź, jak dbamy o dane naszych Klientów.

 

Jednolita numeracja jednostek policyjnych

Czytaj dalej >

Szanowni Państwo,

 

Z dniem 7 maja 2020 r. w usłudze telefonii stacjonarnej dla klientów indywidualnych zostaje wprowadzona numeracja MSWiA WST 47. Powyższy zakres numeracji umożliwia połączenie się do wszystkich jednostek organizacyjnych Policji (KGP, KSP, KWP, KMP, KPP, KP oraz Szkoły Policji) oraz do każdych innych jednostek korzystających z zakresu numeracji policyjnej. Uwaga sposób wybierania numerów alarmowych 997 i 112 pozostaje taki sam. Opłata za nową usługę, jest analogiczna jak za połączenia lokalne i międzystrefowe. Klientom, którzy nie akceptują powyższych zmian, przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy, najpóźniej do dnia 7 maja 2020r. W przypadku Klientów pozostających w okresie zobowiązania, skorzystanie z tej możliwości może wiązać się z koniecznością zwrotu części przyznanej ulgi. Jest to równowartość ulgi za cały Okres Zobowiązania pomniejszona proporcjonalnie za okres od dnia zawarcia Umowy Abonenckiej do dnia jej rozwiązania.

 

Obniżenie opłat w roamingu od 1 stycznia 2020

Czytaj dalej >

Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2020 r. zostanie obniżona opłata za transmisję danych w roamingu w krajach Unii Europejskiej oraz w Norwegii, Islandii i Lichtensteinie (Strefa Euro). Zmiana ta wynika z przepisów prawa oraz Polityki Uczciwego Korzystania (FUP).

 

W związku z tym obniżone zostaną opłaty w Cennikach usług komórkowych:

- za wiadomość MMS w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro. Nowa cena to 0,01844224 zł brutto za 1 MB (18,88 zł brutto za 1 GB tj. 1024 MB);

- za transmisję danych w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro (opłata dodatkowa).
Nowa cena to 0,01844224 zł brutto za 1 MB (18,88 zł brutto za 1 GB tj. 1024 MB);

- za transmisję danych po wykorzystaniu limitu GB w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro. Nowa cena to 0,01844224 zł brutto za 1 MB (18,88 zł brutto za 1 GB tj. 1024 MB).

 

Obniżona opłata za transmisję danych spowoduje również zwiększenie limitów GB w pakietach danych w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro. Szczegóły znajdą Państwo na www.

 

Klientom, którzy nie akceptują powyższych zmian, przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy, najpóźniej do dnia 1 stycznia 2020r. W przypadku Klientów pozostających w okresie zobowiązania, skorzystanie z tej możliwości może wiązać się z koniecznością zwrotu części przyznanej ulgi. Jest to równowartość ulgi za cały Okres Zobowiązania pomniejszona proporcjonalnie za okres od dnia zawarcia Umowy Abonenckiej do dnia jej rozwiązania.

 

Obniżka cen za połączenia międzynarodowe i SMS-y w ofercie dla klientów indywidualnych

Czytaj dalej >

Szanowni Klienci,

 

W dniu 15 maja 2019 r. wchodzi w życie ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2018/1971 z dnia 11 grudnia 2018 r. ustanawiające Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz Agencję Wsparcia BEREC (Urząd BEREC), zmieniające rozporządzenie (UE) 2015/2120 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1211/2009.

Rozporządzenie to wprowadza maksymalne stawki za połączenia głosowe do krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), to jest: 0,19 Eurocenta* netto za minutę połączenia stacjonarnego i komórkowego oraz 0,05 Eurocenta** netto za SMS.

W związku z tym, w obowiązujących Cennikach wprowadzamy powyższe stawki dla połączeń/ SMS do krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), zmiany te są dla Klientów korzystne.

 

Zmienione Cenniki obowiązują od dnia 15 maja 2019 r i znajdują się w zakładce Usługi UPC.

 

W praktyce zmiana ta oznacza obniżenie opłat do 1,00 zł brutto za połączenie i 0,31 zł brutto za SMS do krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

 

Powyższe modyfikacje wynikają wprost ze zmian prawa w związku z powyższym Klientom, którzy nie akceptują powyższych zmian, przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy, najpóźniej do dnia 16 maja 2019 r. Jednak w przypadku Klientów pozostających w okresie zobowiązania, skorzystanie z tej możliwości może wiązać się z koniecznością zwrotu przez Abonenta części przyznanej ulgi.
Jest to równowartość ulgi za cały Okres Zobowiązania pomniejszona proporcjonalnie za okres od dnia zawarcia Umowy Abonenckiej do dnia jej rozwiązania.

 

* Stawka obowiązująca do 15 maja 2020 roku wynosi: 1,00 zł brutto, została wyliczona na podstawie średniego kursu Europejskiego Banku Centralnego z dnia 15 stycznia 2019; 15 lutego 2019 i 15 marca.2019. Od 2020 r. podlega corocznie aktualizacji i obowiązuje od dnia 15 maja danego roku przy zastosowaniu średniej referencyjnych kursów wymiany opublikowanych w dniach 15 stycznia, 15 lutego i 15 marca tego samego roku.

** Stawka obowiązująca do 15 maja 2020 roku wynosi: 0,31 zł brutto, została wyliczona na podstawie średniego kursu Europejskiego Banku Centralnego z dnia 15 stycznia 2019; 15 lutego 2019 i 15 marca 2019 r. Od 2020 r. podlega corocznie aktualizacji i obowiązuje od dnia 15 maja danego roku przy zastosowaniu średniej referencyjnych kursów wymiany opublikowanych w dniach 15 stycznia, 15 lutego i 15 marca tego samego roku.

 

BEREC - Urząd Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej

 

Zmiana wysokości kapitału zakładowego UPC Polska Sp. z o.o.

Czytaj dalej >

Szanowni Państwo,

 

Informujemy, że od dnia 04.03.2019 r. kapitał zakładowy UPC Polska Sp. z o.o. wynosi 709 959 500 zł.

 

Zmiany w dokumentach abonenckich od 12 grudnia 2018 r.

Czytaj dalej >

Informujemy, że w związku z wejściem w życie ustaw z dnia 10 maja 2018 roku: o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw oraz o zmianie ustawy o usługach płatniczych zmianie ulegają dokumenty abonenckie UPC.
Zmiany mają na celu dostosowanie naszych dokumentów do nowych przepisów prawa, które porządkują formy zawierania i zmiany umów na usługi telekomunikacyjne oraz wprowadzają dodatkowe wymogi związane ze świadczeniem usług o podwyższonej opłacie (np. tak zwanych SMS-ów premium czy usług głosowych premium).

 

Poniżej prezentujemy wykaz zmian obowiązujących od 12 grudnia
• Umowa o świadczenie usług sprawdź
• Regulamin świadczenia usług przez UPC Polska Sp. z o.o. sprawdź
• Regulamin zawierania umowy abonenckiej w formie elektronicznej sprawdź

 

Klientom, którzy nie akceptują powyższych zmian, przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy Abonenckiej z UPC. Zmiana dokumentów wynika z nowych przepisów prawa, dlatego – w przypadku Klientów pozostających w okresie zobowiązania skorzystanie z tej możliwości może wiązać się z koniecznością zwrotu przez Abonenta części przyznanej ulgi. To równowartość ulgi za cały Okres Zobowiązania pomniejszona proporcjonalnie za okres od dnia zawarcia Umowy Abonenckiej do dnia jej rozwiązania. Szczegóły dotyczące trybu wypowiedzenia umowy Klienci otrzymają w dedykowanej komunikacji przesłanej w formie papierowej lub elektronicznej.

 

Zmiana Regulaminu w związku ze zmianami prawa telekomunikacyjnego

Czytaj dalej >

Szanowni Klienci,

 

informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy dotyczącej zmiany ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U.2018.1118) zmianie ulegnie § 41 ust. 4 Regulaminu świadczenia usług przez UPC Polska Sp. z o.o.

 

Zmieniony Regulamin obowiązuje od dnia 12 września 2018 r.

Nowa treść § 41 ust. 4 Regulaminu tutaj

 

Zmiana Regulaminu oraz nowa Polityka Prywatności UPC w związku z wdrożeniem RODO

Czytaj dalej >

Szanowni Klienci,

 

w dniu 25 maja 2018 r. wchodzi w życie „RODO”, czyli nowe unijne rozporządzenie, którego celem jest unowocześnienie oraz ujednolicenie regulacji dotyczących ochrony danych osobowych obowiązujących na terenie UE.

 

W związku z powyższym, informujemy o ważnych zmianach, które w tym dniu wejdą w życie w UPC.

 

Zmiana w Regulaminie świadczenia usług przez UPC Polska Sp. z o.o.
Nowa treść § 42 Regulaminu tutaj.

 

Nowa Polityka Prywatności UPC
Dostępna tutaj. Sprawdź, jak dbamy o dane naszych Klientów.

 

Dotychczasowe zgody
Udzielone dotychczas zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostają ważne. Każdy Klient może je nadal wycofać w dowolnym momencie. Więcej informacji tutaj.

 

Klientom, którzy nie akceptują zmiany Regulaminu, przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy Abonenckiej z UPC najpóźniej do dnia wejścia w życie tej zmiany. Ponieważ zmiana Regulaminu wynika z nowych przepisów prawa, skorzystanie z tej możliwości może wiązać się z koniecznością zwrotu kwoty stanowiącej równowartość przyznanej ulgi w całym Okresie Zobowiązania pomniejszonej proporcjonalnie za okres od dnia zawarcia Umowy Abonenckiej do dnia jej rozwiązania.

 

Usługi UPC

Telewizja Cyfrowa UPC - Lista kanałów
Telewizja Cyfrowa UPC - Instrukcje
Internet UPC
Bezprzewodowy Internet UPC
Pakiet Bezpieczeństwa UPC
Telefon UPC
Telefon Komórkowy i Internet Mobilny UPC

Formularze i wzory

Polecenie Zapłaty

Jeśli płatnikiem/posiadaczem rachunku bankowego, jest inna osoba niż abonent UPC, konieczne jest dołączenie do Zgody na obciążanie rachunku, wypełnionego i podpisanego druku Oświadczenia posiadacza rachunku bankowego.

Formularz cesji Umowy Abonenckiej

Na podstawie ww. dokumentu nastąpi rozwiązanie umowy z aktualnym Abonentem UPC oraz zawarcie nowej umowy, ze wskazaną przez niego osobą.

Pełnomocnictwo

Pełnomocnictwo upoważnia osobę wskazaną przez Abonenta UPC między innymi do podpisania Umowy oraz odbioru instalacji.

Nota korygująca
Porozumienie

Pozwala dopisać do Umowy Abonenckiej kolejną osobę, ale tylko w przypadku korzystania z Internetu UPC. Warunkiem jest także zamieszkiwanie przez wskazane osoby pod tym samym adresem i posiadanie przez nie tytułu prawnego do lokalu.

Zawieszenie usług
Przeniesienie usług na nowy adres
Zwrot nadpłaty / Przeksięgowanie nadpłaty/wpłaty
Udzielane zgody
Wydawanie i zwrot sprzętu
Przeniesienie numeru telefonu
Zgłoszenie zablokowania/odblokowania urządzenia końcowego
Wzór umowy sprzedaży
Formularze zgłoszeń z tytułu rękojmi
Wniosek o zwrot

Regulaminy

Regulaminy aktualnych promocji dostępnych na stronie upc.pl

 

Regulaminy archiwalnych promocji 2019 dostępnych na stronie upc.pl

 

Regulaminy archiwalnych promocji 2018 dostępnych na stronie upc.pl

 
 

Komunikaty

Komunikaty

Zakończenie promocji z dniem 17.06.2020 r.

Informujemy, że z dniem 17 czerwca 2020 r. regulaminy promocji „Telewizyjno - Internetowi 150 z super bonusem i Canal+ Prestige w prezencie na 6 miesięcy (2020-1)", "Telewizyjno - Internetowi 150 z super bonusem i HBO w prezencie na 6 miesięcy (2020-1)",  Multi - Rozrywkowi 1000 z super bonusem i HBO w prezencie na 6 miesięcy (2020-1)",  "Rozrywkowi 500 z super bonusem i HBO w prezencie na 6 miesięcy (2020-1)",  "Telewizyjno - Internetowi 300 z super bonusem i HBO w prezencie na 6 miesięcy (2020-1)",  "Multi - Rozrywkowi 1000 z super bonusem i Canal+ Prestige w prezencie na 6 miesięcy (2020-1)",  Rozrywkowi 500 z super bonusem i Canal+ Prestige w prezencie na 6 miesięcy (2020-1)",  "Telewizyjno - Internetowi 300 z super bonusem i Canal+ Prestige w prezencie na 6 miesięcy (2020-1)",  "Super - Internetowi 1000 od UPC z super bonusem i HBO GO w prezencie na 6 miesięcy (2020-1)",  "Internetowi 500 od UPC z super bonusem i HBO GO w prezencie na 6 miesięcy (2020-1)",  "Internet 300 od UPC z super bonusem i HBO GO w prezencie na 6 miesięcy (2020-1)",  zostają przez UPC odwołane.

Zakończenie promocji z dniem 13.05.2020 r.

Informujemy, że z dniem 13 maja 2020 r. regulaminy promocji „Telewizyjno – Internetowi 300 (2020-1)”, „Rozrywkowi 500 (2019-1)”, "Multi – Rozrywkowi 1000 (2019-1)", "Multi – Rozrywkowi 1000 bez zobowiązań (2019-1)", "Elastyczne usługi komórkowe z potrójnym bonusem (2020-1)", "Oferta Podstawowa 150 z telewizją Start HD Horizon (2020-1)", "Powiększona Oferta Podstawowa 150 II (2020-1)" oraz "Telewizyjno – Internetowi 150 z TV Sony i Canal+ Prestige, HBO (2020-1)" zostają przez UPC odwołane.

Informujemy, że z dniem 7 października 2019 r. regulaminy promocji „Internet ponadczasowy dla Studentów (2019-2)” oraz „Internet na czasie dla Studentów (2019-1)” zostają przez UPC odwołane.

Informujemy, że z dniem 25 września 2019 r. regulamin promocji „Internet ponadczasowy dla Studentów (2019-1)” zostaje przez UPC odwołany.

Informujemy, że z dniem 1 września 2019 r. regulamin promocji „MEGA SPORT w UPC (2019-1)” zostaje przez UPC odwołany.

Informujemy, że z dniem 31 sierpnia 2019 r. regulaminy promocji „Darmowe wakacje I (2019-1)”, "Darmowe wakacje MAX (2019-1)" oraz "Darmowe wakacje 500 MAX (2019-1)” zostają przez UPC odwołane.

Informujemy, że z dniem 8 lipca 2019 r. regulaminy promocji „Rozrywka z Canal+ I (2019-1)", "Specjalna oferta Canal+ IV (2019-1)", "Rozrywka z Canal+ II (2019-1)" zostają przez UPC odwołane

Informujemy, że z dniem 12 czerwca 2019 r. regulaminy promocji „Internetowy Pakiet Polsat Sport Premium i Eleven Sports GO (2019-1)”, "Internetowy Pakiet Polsat Sport Premium i Eleven Sports GO na rok (2019-1)" oraz „Internetowy Pakiet Polsat Sport Premium i Eleven Sports GO bez zobowiązań (2019-1)” zostają przez UPC odwołane

Informujemy, że z dniem 14 marca 2019 r. regulaminy promocji „Mega oferta z Cinemax (2018-1)” oraz „Filmbox (2016-1)” zostają przez UPC odwołane

Zmiana wysokości kapitału zakładowego UPC Polska Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

 

Informujemy, że od dnia 04.03.2019 r. kapitał zakładowy UPC Polska Sp. z o.o. wynosi 709 959 500 zł.

Informujemy, że z dniem 7 lutego 2019 r. regulaminy promocji „Internet z HBO GO od UPC (2019-1)”, „Internet 1000 z HBO GO od UPC (2019-1)”, "Internet z HBO GO od UPC - II (2019-1)", "Internet z HBO GO od UPC - SDU 150 (2019-1)" oraz "Internet 1000 z HBO GO od UPC - SDU 150 (2019-1)" zostają przez UPC odwołane

Informujemy, że z dniem 31 grudnia 2018 r. regulaminy promocji „Multiroom CI+ (2016-1)” oraz „Rozrywka z Multiroom (2016-1)” zostają przez UPC odwołane

Informujemy, że z dniem 22 listopada 2018 r. regulaminy promocji „Listopadowy Internet 150 od UPC (2018-1)", "Listopadowy Internet 300 od UPC (2018-1)", "Listopadowy Happy Home 150 (2018-1)", "Listopadowy Happy Home 150 z Polsat Sport Premium (2018-1)", "Listopadowy Happy Home 300 (2018-1)" oraz "Listopadowy Happy Home 300 z Polsat Sport Premium (2018-1)” zostają przez UPC odwołane

Informujemy, że z dniem 5 listopada 2018 r. regulaminy promocji „Pakiet Polsat Sport Premium II (2018-1)” oraz „Pakiet Polsat Sport Premium z Mega Sport II (2018-1)” zostają przez UPC odwołane

Informujemy, że z dniem 24 sierpnia 2018 r. regulamin promocji „Twój pakiet Polsat Sport Premium III (2018-1)” został przez UPC odwołany

Zmiana Regulaminu oraz nowa Polityka Prywatności UPC w związku z wdrożeniem RODO

Szanowni Klienci,

 

w dniu 25 maja 2018 r. wchodzi w życie „RODO”, czyli nowe unijne rozporządzenie, którego celem jest unowocześnienie oraz ujednolicenie regulacji dotyczących ochrony danych osobowych obowiązujących na terenie UE.

 

W związku z powyższym, informujemy o ważnych zmianach, które w tym dniu wejdą w życie w UPC.

 

Zmiana w Regulaminie świadczenia usług przez UPC Polska Sp. z o.o.
Nowa treść § 42 Regulaminu tutaj.

 

Nowa Polityka Prywatności UPC
Dostępna tutaj. Sprawdź, jak dbamy o dane naszych Klientów.

 

Dotychczasowe zgody
Udzielone dotychczas zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostają ważne. Każdy Klient może je nadal wycofać w dowolnym momencie. Więcej informacji tutaj.

 

Klientom, którzy nie akceptują zmiany Regulaminu, przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy Abonenckiej z UPC najpóźniej do dnia wejścia w życie tej zmiany. Ponieważ zmiana Regulaminu wynika z nowych przepisów prawa, skorzystanie z tej możliwości może wiązać się z koniecznością zwrotu kwoty stanowiącej równowartość przyznanej ulgi w całym Okresie Zobowiązania pomniejszonej proporcjonalnie za okres od dnia zawarcia Umowy Abonenckiej do dnia jej rozwiązania.

Zmiana Regulaminu świadczenia usługi Horizon Go

Szanowni Klienci,

 

Informujemy, że w związku z wejściem w życie unijnego rozporządzenia „RODO”, w dniu 25 maja 2018 r. zmianie ulegną postanowienia Regulaminu świadczenia usługi Horizon Go dotyczące prywatności i ochrony danych.

 

Zmieniony Regulamin prezentujemy tutaj.

 

Każdy użytkownik, który po wejściu w życie zmienionego Regulaminu zaloguje się do Horizon Go, zostanie jednorazowo poproszony o akceptację funkcji „Polecane”.

 

Przypominamy, że „Polecane” to funkcja podpowiadająca użytkownikowi programy i filmy, które mogą go zainteresować. Jeżeli użytkownik posiada dekoder Horizon, ustawienia funkcji „Polecane” w Horizon Go są zgodne z ustawieniami „Personalizacji” w sekcji „Ustawienia” na dekoderze i tylko tam mogą być one zmienione.

Informacja o dostępie do usługi Horizon Go dla Abonentów czasowo przebywających w innych państwach członkowskich EOG od 1 kwietnia 2018 r.

Szanowni Państwo,

 

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1128 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie transgranicznego przenoszenia na rynku wewnętrznym usług online w zakresie treści, od 1 kwietnia 2018 r. UPC umożliwi dostęp do usługi Horizon Go Abonentom czasowo przebywającym w innych państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Jednocześnie z dniem 1 kwietnia 2018 r. zmianie ulegają postanowienia Regulaminu świadczenia usługi Horizon Go. Informujemy również, że pozostałe warunki dostępu do usługi, w tym wysokość Państwa opłat miesięcznych, nie ulegną zmianie.

 

Zmieniony Regulamin znajduje się tutaj.

Zmiana cenników usług komórkowych

Szanowni Państwo,

 

na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r.(zmieniającego m.in. rozporządzenie UE nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii), zostają wprowadzone korzystne zmiany dla Abonentów usług komórkowych UPC.

 

Zmiany dotyczą opłat za połączenia w cennikach usług komórkowych w roamingu (połączeń głosowych, SMS/MMS i transmisji danych realizowanych w Strefie 1 – kraje EOG) i wchodzą w życie 15.06.2017 r.

 

Polegają one na:

 

  1. Dodaniu połączeń głosowych, SMS/MMS i transmisji danych w roamingu do pakietów w ramach abonamentu w danej taryfie. Oznacza to, że będą one rozliczane w ramach połączeń krajowych w ramach posiadanej taryfy.
  2. Obniżeniu cen za połączenia głosowe, SMS/MMS i transmisję danych do najniższych stawek krajowych.
  3. Wycofaniu opłaty za odebranie połączenia głosowego i MMS.

 

Zmienione Cenniki znajdują się tutaj i tutaj.

 

Jeśli nie akceptują Państwo zmian, przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia Umowy Abonenckiej ze skutkiem na dzień wejścia w życie zmiany. Pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy powinniśmy otrzymać do 15.06.2017 r.

 

W przypadku wypowiedzenia umowy w Okresie Zobowiązania, UPC będzie uprawniona do dochodzenia roszczenia w wysokości przyznanej ulgi w całym Okresie Zobowiązania, pomniejszonej proporcjonalnie za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania.

Zmiana postanowień Regulaminu świadczenia usług przez UPC Polska Sp. z o.o. wynikająca z Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich

Szanowni Państwo,

 

informujemy, że w związku z wejściem w życie Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r., zmianie ulega §41 ust. 4 Regulaminu świadczenia usług przez UPC Polska Sp. z o.o.

 

Nową treść zapisu znajdą Państwo tutaj. Zmiana będzie obowiązywać od 21 kwietnia 2017 r. Pozostałe zasady świadczenia usług, w tym wysokość opłat abonamentowych, pozostają bez zmian.

 

Jeśli nie akceptują Państwo zmiany w Regulaminie, przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia Umowy Abonenckiej ze skutkiem na dzień wejścia w życie zmiany. Pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy powinniśmy otrzymać do 20 kwietnia 2017 r.

 

W przypadku wypowiedzenia umowy w Okresie Zobowiązania, UPC będzie uprawniona do dochodzenia roszczenia w wysokości przyznanej ulgi w całym okresie zobowiązania, pomniejszonej proporcjonalnie za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania.

Zmiana regulaminu szczegółowego świadczenia usług komórkowych przez UPC Polska Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

 

chcielibyśmy poinformować, że w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiającego środki dotyczące dostępu do otwartego internetu, zmianie ulegają postanowienia Regulaminu szczegółowego świadczenia usług komórkowych przez UPC Polska Sp. z o.o.

 

Zmieniony Regulamin będzie obowiązywał od 28 lutego 2017 r. Wykaz dodanych postanowień znajduje się tutaj.

 

Jednocześnie informujemy, że wysokość Państwa opłat miesięcznych nie ulega zmianie.

 

Jeżeli nie akceptują Państwo zmian w Regulaminie, przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia umowy abonenckiej z UPC do dnia wejścia w życie zmian. W przypadku skorzystania z prawa wypowiedzenia i rozwiązania umowy w Okresie Zobowiązania, UPC będzie uprawniona do dochodzenia od Państwa roszczenia w wysokości przyznanej ulgi w całym okresie zobowiązania, pomniejszonej o wartość za okres korzystania z usług.

Zmiana Regulaminu wynikająca z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 Dotyczy byłych Abonentów: E-Siemianowice Sp. z o.o., Net-Media-Sat Sp. z o.o., Azart – Sat Sp. z o.o., Telco Lublin Sp. z o.o.

Szanowni Państwo, 

 

chcielibyśmy poinformować, że w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiającego środki dotyczące dostępu do otwartego internetu, integralną częścią obowiązujących Państwa regulaminów stanie się załącznik „Dodatkowe Postanowienia Dotyczące Zasad Świadczenia Usług Internetowych wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120”. 

 

Dodatkowe postanowienia będą obowiązywały od 18 lutego 2017 r. Załącznik dostępny jest tutaj

 

Jednocześnie informujemy, że wysokość Państwa opłat miesięcznych nie ulega zmianie. 

 

Jeżeli nie akceptują Państwo postanowień Załącznika, przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia umowy abonenckiej z UPC do dnia wejścia w życie zmian. Wprowadzenie nowych postanowień wynika ze zmiany przepisów prawa. W przypadku skorzystania z możliwości wypowiedzenia i rozwiązania umowy przed upływem terminu jej obowiązywania, UPC będzie uprawniona do dochodzenia od Państwa roszczenia w wysokości przyznanej ulgi w całym okresie zobowiązania, pomniejszonej o wartość za okres korzystania z usług.

Zmiana Regulaminu wynikająca z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120

Szanowni Państwo, 

 

chcielibyśmy poinformować, iż w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiającego środki dotyczące dostępu do otwartego internetu, zmianie ulegają postanowienia Regulaminu świadczenia usług przez UPC Polska Sp. z o.o. Zmieniony Regulamin będzie obowiązywał od 1 stycznia 2017 r. Szczegółowy wykaz zmian znajduje się tutaj

 

Jednocześnie informujemy, że wysokość Państwa opłat miesięcznych nie ulega zmianie. 

 

Jeżeli nie akceptują Państwo zmian w Regulaminie, przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia umowy abonenckiej z UPC. Jednak w przypadku skorzystania z prawa wypowiedzenia i rozwiązania umowy w Okresie Zobowiązania, UPC będzie uprawniona do dochodzenia od Państwa roszczenia w wysokości przyznanej ulgi w całym okresie zobowiązania, pomniejszonej o wartość za okres korzystania z usług.

Zmiana Regulaminu oraz cennika związana ze zniesieniem opłaty za nieuzasadnione wezwanie technika

Szanowni Państwo, 

 

chcielibyśmy poinformować, że od 1 stycznia 2017 r. zmianie ulega Regulamin świadczenia usług oraz Cennik. Zmiany związane są z wycofaniem opłaty za nieuzasadnione wezwanie technika. Szczegółowy wykaz zmian znajduje się tutaj

 

W związku ze zmianami, przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia umowy abonenckiej z UPC. Jednak w przypadku skorzystania z prawa wypowiedzenia i rozwiązania umowy w Okresie Zobowiązania, UPC będzie uprawniona do dochodzenia od Państwa roszczenia w wysokości przyznanej ulgi w całym okresie zobowiązania, pomniejszonej o wartość za okres korzystania z usług.

 

Pliki instalacyjne

Pakiet Bezpieczeństwa UPC

Plik instalacyjny Pakietu Bezpieczeństwa UPC

* Dotyczy posiadaczy Internetu UPC z umową podpisaną przed 9 września 2013 roku.

Fiber Power

Fiber Power

Instalator UPC Fiber Power konfiguruje ustawienia protokołu TCP/IP komputera.Modyfikacja ustawień konieczna jest w przypadku korzystania z produktów Fiber Power 60 Mb/soraz Fiber Power 120 Mb/s na komputerach działających pod kontrolą systemu operacyjnego Windows XP.